Gia Cát Lượng Trên Thông Thiên Văn, Dưới Tường Địa Lý – English